Ochrona danych osobowych

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych w sieci INDEPRO traktowana jest szczególnie poważnie. Jak w każdej dziedzinie naszej działalności, tak również przetwarzając dane osobowe, skrupulatnie przestrzegamy przepisów prawa oraz chronimy interesy tysięcy obsługiwanych klientów.

Dokładamy wszelkich starań by Państwa dane osobowe były bezpieczne. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, a Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest agencja, z którą zawarliście Państwo umowę pośrednictwa („Agencja”). Dane kontaktowe Agencji wskazane są w umowie pośrednictwa, mogą je Państwo również uzyskać pod linkiem http://www.indepro.pl/kontakt.

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu Agencja przetwarza Państwa dane osobowe?

Agencja przetwarza dane osobowe klientów niezbędne do realizacji zawartej umowy pośrednictwa. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta pomiędzy Państwem, a Agencją.

Ponadto Agencja gromadzi dane osób, które kontaktują się z Agencją w celu zawarcia umowy pośrednictwa. Agencja zbiera jedynie te dane, które umożliwią kontakt z osobą w celu przedstawienia oferty Agencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy z klientem lub kontaktu w celu przedstawienia oferty Agencji

Agencja przetwarza również dane osób, które wyraziły chęć udziału we wskazaniu nieruchomości. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Agencji, jakim jest konieczność udokumentowania czynności podejmowanych w związku realizacją umowy z klientem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy, osoby te nie będą mogły wziąć udział we wskazaniu nieruchomości

Ponadto, Agencja przetwarza dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda, która może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Wszystkie Państwa dane osobowe, które gromadzi Agencja, pochodzą od Państwa.

 

Jak długo Agencja będzie przechowywać Państwa dane osobowe?

Agencja będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy pośrednictwa. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń przysługujących stronom umowy.

Dane osób, które kontaktowały się z Agencją w celu uzyskania oferty, będą usuwane przez Agencję w przypadku braku nawiązania dalszej współpracy, chyba, że wyrażą Państwo zgodę na dalszy kontakt ze strony Agencji

Dane osobowe, które Agencja przetwarza na podstawie Państwa zgody, przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.

 

Komu Agencja udostępnia Państwa dane osobowe?

Agencja działa w ogólnopolskiej sieci INDEPRO. Aby zapewnić Państwu wysoką jakość świadczonych usług, Agencja współpracuje z innymi agencjami sieci INDEPRO. Agencja udostępnia Państwa dane innym agencjom, w celu przedstawienia Państwu jak najlepszej oferty.

Agencja współpracuje również z Indepro sp. z o.o., podmiotem koordynującym i nadzorującym działalność Agencji pod kątem spełnienia przez Agencję standardów funkcjonowania w sieci INDEPRO. Agencja udostępnia Państwa dane osobowe Indepro sp. z o.o., w celu możliwości kontaktu z Państwem i uzyskania opinii na temat świadczonych przez Agencję usług.

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, Agencja przekaże Państwa dane osobowe współpracującym z Agencją podmiotom świadczącym usługi finansowe. Podmioty te będą mogły przedstawić Państwu możliwości finansowania zawieranej przez Państwa transakcji oraz innych komplementarnych usług.

Ponadto Państwa dane osobowe Agencja przekazuje dostawcy oprogramowania – Indepro sp. z o.o., gwarantując, że podmiot ten spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Udostępniając Państwa dane Agencja przestrzega najwyższych standardów, zapewniając poufność i zabezpieczenie wszystkich przekazywanych informacji. Agencja nie przekazuje Państwa danych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

 

 

Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli Agencja przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Agencja nie będzie przetwarzała już danych osobowych w tym celu.
Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do uzyskania od Agencji potwierdzenia, czy Agencja przetwarza Państwa dane osobowe. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Agencję.
Prawo do poprawiania danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe Państwa dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Agencję są nieprawidłowe. Ponadto mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

Prawo do bycia zapomnianym

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje gdy:
– wycofana została zgoda na przetwarzania danych osobowych,
– dane osobowe stały się zbędne dla celów, w jakich Agencja przetwarzała te dane osobowe,
– wniesiony został sprzeciw, a Agencja nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Agencja może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Agencji (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to oznacza, że mogą Państwo wymagać, aby Państwa dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać gdy:
– kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Agencja ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
– dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Agencja, przetwarzając Państwa dane osobowe.
Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że mają Państwo prawo uzyskać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyli Państwo Agencji. Mają Państwo prawo również wnioskować, żeby Agencja przesłała Państwa dane osobowe innemu podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Czy Państwa dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany?

Nie, Agencja nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, jak również nie dokonuje profilowania.

 

Czy mogą Państwo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Agencja dokłada wszelkich starań by Państwa dane osobowe były bezpieczne i przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jednak uznają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.